ران و سردست گوسفندی

ران با استخوان و ماهیچه

 

 

ران بی استخوان