قلوه گاه گوسفندی 

ران با استخوان با ماهیچه

سردست گوسفندی

گردن گوسفندی

دنبه گوسفندی

شیشلیک گوسفندی

مغز راسته گوسفندی

راسته گوسفندی

ماهیچه با استخوان گوسفندی