پیتزای ایتالیایی

صبحانه12.99 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، سوسیس، ژیروز
برگر13.50 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، ماهی، ژیرولا ، جعفری
کباب مرغ6.99 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، سیب زمینی، ژیرولا
پیتزا8.50 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، قارچ، ژیروز ، سبز
ساندویچ7.99 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، کاهو ، ژیروز ، سبز
پیتزا12.75تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، نخود، ژیروز ، سبز
پیتزا9.99 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، نخود، ژیروز ، سبز
سالاد6.75تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، نخود، ژیروز ، سبز

پاستا اسپانیایی

صبحانه12.99 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، سوسیس، ژیروز
برگر13.50 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، ماهی، ژیرولا ، جعفری
کباب مرغ6.99 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، سیب زمینی، ژیرولا
پیتزا8.50 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، قارچ، ژیروز ، سبز
ساندویچ7.99 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، کاهو ، ژیروز ، سبز
پیتزا12.75تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، نخود، ژیروز ، سبز
پیتزا9.99 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، نخود، ژیروز ، سبز
سالاد6.75تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، نخود، ژیروز ، سبز

غذاهای خوشمزه

صبحانه12.99 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، سوسیس، ژیروز
برگر13.50 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، ماهی، ژیرولا ، جعفری
کباب مرغ6.99 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، سیب زمینی، ژیرولا
پیتزا8.50 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، قارچ، ژیروز ، سبز
ساندویچ7.99 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، کاهو ، ژیروز ، سبز
پیتزا12.75تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، نخود، ژیروز ، سبز
پیتزا9.99 تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، نخود، ژیروز ، سبز
سالاد6.75تومان
بلدرچین دودی ، تخم مرغ ترد ، نخود، ژیروز ، سبز