شام
10 تومان / ماهانه
 • ۵ کوکتل رایگان
 • ۲ عدد پیتزا
 • نوشیدنی نامحدود
 • جدول رایگان گنجانده شده است
 • ۲۰۰ کلاسه
 • پشتیبانی با طول عمر نامحدود
نهار
25 تومان / ماهانه
 • ۱۰ کوکتل رایگان
 • ۴ عدد پیتزا
 • نوشیدنی نامحدود
 • جدول رایگان گنجانده شده است
 • ۲۵۰ کولا
 • پشتیبانی با طول عمر نامحدود
شام
12 تومان / ماهانه
 • ۵ کوکتل رایگان
 • ۲ عدد پیتزا
 • نوشیدنی نامحدود
 • جدول رایگان گنجانده شده است
 • ۲۰۰ کلاسه
 • پشتیبانی نامحدود با طول عمر